osmanlı hikayeleri

YAVUZ VE ŞEYH MEHMED EFENDİ

YAVUZ VE ŞEYH MEHMED EFENDİ

YAVUZ VE ŞEYH MEHMED EFENDİ : Bir gün Yavuz Sultan Selîm’e bâzı kimseler gelerek Amasya’da Gümüşlüoğlu Şeyh Mehmed’in, Sultan Korkut sağdır diye propaganda yaptığını ve başına adamlar topladığı nı bildirdiler. Bunun üzerine Pâdişâh şeyhi...

MÂDEMKİ ALLAHÜ TEÂLÂNIN EMRİDİR

MÂDEMKİ ALLAHÜ TEÂLÂNIN EMRİDİR

Murâd Han döneminde yeniçeri ocağının kuruluşuna ilk adım olmak üzere târihlerde şu vak’a anlatılmaktadır: “Sultan Murâd Gâzi, Edirne’de tahta geçüp oturdu. Bir gün Kara Rüstem derlerdi, Karaman vilâyetinden bir dânişmend geldi. Halil Hayreddîn Paşa...

İSTERSENİZ GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ

İSTERSENİZ GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ

Sultan İkinci Bâyezîd Hanın pâdişâhlığı sırasında İstanbul’da büyük bir zelzele olmuş, yüzlerce kişi ölmüş, vebâ salgını baş göstermişti. Çelebi Halîfe’nin büyüklüğünü kabûl eden Sultan İkinci Bâyezîd Han onu sık sık ziyâret ederek, duâsını almaya...

FATİH’İN RUHANİYETİ

FATİH’İN RUHANİYETİ

FATİH’İN RUHANİYETİ : Hâfız İsmâil Paşa, Ömer Rızâî hazretlerinin zaman zaman ziyâretine gider ve duâlarını istirham ederlerdi. 1805 yılında Sadâret makâmına geldikleri zaman bir gün Sultan Üçüncü Selîm Han; “Seksen bin asker hazır eyledim....

RÜSTEM PAŞA VE ŞEYH BURHANEDDİN

RÜSTEM PAŞA VE ŞEYH BURHANEDDİN

Osmanlı devlet adamlarından Rüstem Paşa vezir olmayı arzu edip bunun için uğraşırdı. Fakat bâzı kimselerin aleyhinde çalışması sebebiyle Teke sancağına tâyin edilip, merkezden uzaklaştırıldı. Teke’ye vazîfeli olarak gidince Isparta’ya da uğradı. Orada zamânın meşhur...

BEYKOZ, TOKAT BAHÇESİ

BEYKOZ, TOKAT BAHÇESİ

Evliya Çelebi’nin naklettiğine göre, Tokat bahçesi, Tokat kalesi’nin zaptının bir hatırası olarak Hz. Fatih’in emriyle yapılmıştır. Genis bir ormanlığı ihtiva eden bahçe, çitle çevrili olup, içinde av hayvanları hıfz edilirdi. Tokat bahçesinde bir kösk,...

KANUNİ’NİN MEVLANA’YI ZİYARETİ

Kânûnî Sultan Süleymân Han 11 Haziran 1534’te Irakeyn seferine çıktığında 20 Temmuz’da Konya’ya geldi. Burada otağını kurup birkaç gün kaldı. Bu esnâda Konya’da medfûn bulunan başta Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî olmak üzere velîlerin kabirlerini ziyâret...

ÇELEBİ HALİFENİN KERAMETİ

ÇELEBİ HALİFENİN KERAMETİ

Fâtih Sultan Mehmed Han’ın oğlu Bâyezîd Amasya vâlisi idi. Şehzâde Bâyezîd, Çelebi Halîfe Muhammed Cemâleddîn Efendiye çok iltifât eder, talebele rine ve dergâhına ihsânlarda bulunur, duâlarını taleb ederdi. Fâtih Sultan Mehmed Han vefâtından önce...

ÖZBEKLER TEKKESİ VE SULTAN II. MAHMUD HAN

ÖZBEKLER TEKKESİ VE SULTAN II. MAHMUD HAN

Sultan İkinci Mahmûd Han devrinde Özbekistan’dan kalkıp hacca gitmek üzere yola çıkan bir grup Türkistanlı, Halîfeyi görmek ve izin almak için İstanbul’a gelmişlerdi. Çünkü eskiden beri hacca gidecek olanlar, sultandan izin almak maksadıyla İstanbul’a...

SULTAN AHMED VE BOSTAN ÇELEBİ

SULTAN AHMED VE BOSTAN ÇELEBİ

“Kadr” olması muhtemel olan bir gece Sultan Ahmed Han da şöyle bir rüyâ gördü:Saray-ı hümâyûndaki husûsî köşkün etrâfında heybetli ve nûrânî zâtlar geziniyordu. Onların kimler olduğunu araştırınca, yakın adamlarından birisi gelerek; “Sultânım! Mevlânâ Celâleddîn-i...

WhatsApp
RSS
Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share